Regulamin sklepu internetowego

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy Synchroline dostępny pod adresem internetowym www.synchroline.pl, prowadzony jest przez General Topics Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307359 o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 6772308876, REGON 120683150

§ 2
DEFINICJE

1. Sprzedawca - General Topics Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jabłonkowska 2, 30-139 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000307359, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP 6772308876, REGON 120683150. 
2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedsiębiorca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;
4. Klient – konsument, przedsiębiorca ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży produktów i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Synchroline.
6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.synchroline.pl.
7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (t.j. Dz.U. 2017 . 0.683 z późn.zm.) .
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub świadczenia usług ze Sprzedawcą.
10. Konto - konto klienta w Sklepie, w ramach którego gromadzone  są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
14. Produkt -  w myśl  art. 4491   kodeksu cywilnego dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produkty sprzedawana w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
16. Newsletter - oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
18. Kodeks cywilny -  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@synchroline.pl
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w punkcie 2 powyżej.
4. Serwis umożliwia bezpłatną rejestrację Konta Klienta. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość złożenia zamówienia na wybrany przez siebie Produkt oraz zrealizowanie transakcji. Rejestracja Konta Klienta umożliwia śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii dotychczasowych zamówień dokonanych po zalogowaniu się do tego Konta oraz zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami  niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
6. Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
7. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest podawanie i korzystanie z danych, które naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.
8. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
9. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami dot.  ochrony danych osobowych.
10.W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
11. Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
12.W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
13. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:
a) dostęp do Internetu;
b) aktywny adres e-mail;
c) przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
d) włączona obsługa cookies w przeglądarce;
e) włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
f) zainstalowany program FlashPlayer.
14. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
Złożenie zamówienia w Serwisie jest dobrowolne.
15. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności zdjęcia i opisy  Produktów, nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora Sklepu.
16. Każdy z Klientów/Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.
17. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  PL 34 1160 2202 0000 0003 2836 0809.
18. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
19.  Ceny Produktów  w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto tj. uwzględniają wszelkie należne podatki, w tym podatek VAT.
20. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia  Umowy Sprzedaży.

§ 4
KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Do zarejestrowania Konta w celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Rejestracja” uzupełniając puste pola poprzez podanie kolejno następujących danych: aktualny adres email ( który stanowi login do Konta) hasło, oraz podaje dane kontrahenta: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy, ulicę, numer domu  i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo oraz ewentualnie numer telefonu. Istnieje możliwość podania innych danych do wysyłki zamówionego Produktu oraz zamówienia faktury VAT – w tym przypadku należy podać również PESEL lub NIP.
4. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji: adresu e-mail  (stanowiącego Login) oraz hasła.
5. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: sklep@synchroline.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.

2. PROCEDURA Zakupu Produktu

1. Sklep oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b)  opcjonalnie - zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury -  jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
4. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oznacza złożenie zamówienia na Produkt znajdujący się w Sklepie . Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. podania danych osobowych identyfikujących Klienta oraz odbiorcę przesyłki, adresu odbiorcy zamówienia, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki. Składając zamówienie Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami przesyłki, po wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności.
5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź wraz z linkiem, który należy uruchomić dla potwierdzenia złożenia zamówienia.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia., przy czym w każdym przypadku jednorazowe zamówienie nie może przekroczyć 10 sztuk te samego Produktu.
9. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane  faktur VAT  stosownie do obowiązujących przepisów.
10. Sprzedający wystawia w Sklepie  faktury w formie  papierowej i przesyła wraz z dostawą Produktu. Na życzenie Klienta  Sprzedawca  przesyła Klientowi fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru.
11. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

3. METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatnością w systemie DotPay
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Paczkomatów InPost. Opcje oraz  koszty dostawy podane będą każdorazowo do wiadomości Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.  
5. Maksymalny termin dostawy zakupionego Produktu wynosi 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
6. Sprzedawca informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy, o ile nie zaznaczono inaczej podczas procesu składania Zamówienia   - wysyłka  Produktu jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z procedur a niniejszego  Regulaminu.
1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem (*), płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
    

§ 6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o konsumentach Klient  będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik i wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Klient nie będący Konsumentem może odmówić przyjęcia towaru wyłącznie w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

§ 7
REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie elektroniczny formularz reklamacyjny, udostępniony  przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego  produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedawcy.
4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. Klient będący Przedsiębiorcą korzysta z rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że:
-uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy rzecz została mu wydana;
- odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.
6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z trzech działań, zgodnie ze swoim wyborem:
-wymiany Produktu  na nowy;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
7.W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego.

§ 8
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: e-mail podany w Regulaminie lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9
USŁUGA NEWSLETTER.

1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji tj. wypełnił adresem e-mail formularz zamieszczony na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomił link aktywacyjny.
2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 10
POSTANOWIENIA INNE

1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone SA w zakładce „Polityka Prywatności” zamieszonej na stronie internetowej.  
4.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, przepisów dot.  ochrony danych osobowych.

Kraków dnia 25.09.2018 r.